Zakonodaja

Pravna podlaga za izobešanje zastave Republike Slovenije na kopnem in na morju.